GZ Haptotherapie-Amsterdam

Praktijk voor Haptotherapie, Training & Coaching


             Praktijkovereenkomst Haptotherapie

 

Kwaliteit staat bij GZ Haptotherapie Amsterdam in een hoog vaandel en komt niet alleen tot uiting in de verleende zorg en ondersteuning, maar ook in het voldoen aan de wettelijke eisen gesteld door zorgverzekeraars en overheid.

 

In deze praktijkovereenkomst kunt u lezen hoe GZ Haptotherapie Amsterdam voldoet aan de wettelijke eisen volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en hoe met uw vertrouwelijke gegevens wordt omgegaan in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens vindt u hier informatie en voorwaarden omtrent betaling, vergoeding, wat te doen bij verhindering e.d.

 

Bij aanvang van de haptotherapie wordt u per mail gevraagd akkoord te gaan met de hieronder beschreven voorwaarden. Wanneer u het niet eens bent met een voorwaarde dan kunt u dat vanzelfsprekend (per mail) aangeven.

 

Kosten

Een behandeling haptotherapie kost € 85,- inclusief BTW en duurt ongeveer 1 uur.

 

Vergoeding

Ik ben ik aangesloten bij de VVH. Uw kosten worden (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar afhankelijk van uw afgesloten verzekering. Haptotherapie valt onder de aanvullende verzekering en wordt derhalve niet van uw eigen bijdrage afgetrokken. 

 

Betaling

Na de sessie ontvangt u per mail een factuur. Gelieve het bedrag van de factuur binnen 2 weken over te maken op het vermeldde bankrekeningnummer. Mocht u onverhoopt niet hebben betaald, dan ontvangt u na 2 weken een betalingsherinnering. Na 6 weken vanaf de datum van de gegeven behandeling ontvangt u de eerste incasso met administratiekosten. Mocht u problemen ondervinden met het betalen van uw factuur, maak dit dan op tijd bespreekbaar. Wanneer u op tijd betaalt, voorkomt u onnodige extra kosten.

 

Verhindering

Bij verhindering kunt u tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Geef dit het liefst zo ruim mogelijk van te voren aan, dat geeft mij de gelegenheid de gereserveerde tijd anders in te plannen. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u dat telefonisch doorgeven via mijn mobiele nummer: 06 41206816. Of per mail: renzeboersma@icloud.com.

Bij te laat of niet doorgeven van de verhindering ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd te factureren. Het gehanteerde tarief hiervoor is € 55,-.

 

Verslaglegging en persoonsgegevens

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit dossier is beveiligd volgens de AVG normen. Ik verwerk alleen gegevens die in het belang zijn van de te geven haptotherapie: aangeboden oefeningen, relevante waarnemingen en (bijgestelde) doelen. U heeft altijd recht op inzage en informatie. Uw gegevens kunnen ook verwijderd worden wanneer u daarna vraagt. GZ Haptotherapie Amsterdam bewaart uw persoonlijke gegevens maximaal 5 jaar. Inhoudelijke verslaglegging omtrent de gegeven therapie wordt maximaal 3 jaar bewaard. Daarna wordt uw dossier uit het systeem verwijderd.

 

Informeren aan derden

Informeren aan derden gebeurt alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Wanneer u haptotherapie bij GZ Haptotherapie Amsterdam volgt, wordt  -indien u daar geen bezwaar tegen heeft- uw huisarts op de hoogte gesteld dat u momenteel haptotherapie volgt met een korte vermelding van de klacht (bijv. volgt haptotherapie i.v.m. spanningsklachten) Op deze wijze blijft uw huisarts op de hoogte van alle geleverde zorg om zodoende (andere specialistische) zorg die u nodig heeft goed te kunnen afstemmen. Ook wordt uw huisarts bericht wanneer de therapie is beëindigd met een kort bericht of de haptotherapie geholpen heeft of niet.

 

Mocht u willen dat uw huisarts niet op de hoogte wordt gesteld dat u momenteel haptotherapie volgt, geeft u dit dan aan tijdens de intake en per mail. Vanzelfsprekend wordt uw huisarts dan niet op de hoogte gesteld. Ik vraag altijd toestemming of het akkoord is dat uw huisarts op de hoogte wordt gesteld.

 

Verwijzing

Ik werk samen met andere (specialistische) zorgverleners zoals fysiotherapeuten, GZ psychologen, lichaamsgericht psychotherapeuten en huisartsen. Samenwerken met andere zorgverleners is in uitzonderlijke gevallen soms wenselijk en noodzakelijk. Dit gebeurt vanzelfsprekend altijd in overleg met u. Informatie wordt -zoals hierboven beschreven- in dat geval alleen uitgewisseld wanneer u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven en heeft als voornaamste doel de therapieën goed op elkaar af te stemmen.

 

Klachtenreglement

Mocht u ergens over niet tevreden over zijn, laat dit mij dit dan zo snel mogelijk weten. Ik ga hierover graag met u in gesprek. Mocht u een grote klacht hebben of niet tevreden zijn met de aangeboden ondersteuning dan kunt u zich ook wenden tot de VVH middels de daar beschreven klachtenprocedure. Ik heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor eigen bescherming bij geschillen.

 

Deskundigheidsbevordering

Ik hecht veel waarde aan deskundigheidsbevordering en het up-to-date blijven van kennis en kunde. Voor mijn eigen professionalisering en voor registratie bij de beroepsvereniging VVH is het van belang ieder jaar relevante scholing en cursussen te blijven volgen. Naast relevante scholing neem ik deel aan een intervisie- en oefengroep met collega haptotherapeuten. Naast mijn werk als haptotherapeut ben ik werkzaam als docent op een verpleegkundige opleiding. In deze hoedanigheid geef ik zowel trainingen als scholingen en heb ik nauwe contacten met het werkveld.

 

Beroepscode

Ik werk volgens de richtlijnen van de beroepscode opgesteld door de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten). Mocht u geïnteresseerd kunt de beroepscode lezen door deze aan te klikken.

 

Tussentijdse evaluaties

De eerste 3 sessies maken onderdeel van de zogenaamde intake. Hierin wordt de hulpvraag verkend en gekeken of haptotherapie passend is. U krijgt tijdens deze eerste sessies de gelegenheid kennis te maken met haptotherapie. Na de intake worden de hulpvraag en de doelen van de haptotherapie in samenspraak  opgemaakt. De haptotherapie en het eigen doorlopen persoonlijke proces worden meerdere malen geëvalueerd, waarbij veel ruimte is voor feedback of we op de "goede weg" zijn.

 

Beëindiging Haptotherapie

De therapie wordt beëindigd met een eindevaluatie waarin het gehele doorlopen proces geëvalueerd wordt. De laatste sessies worden in goed overleg gepland. Gebruikelijk is dat er steeds meer tijd tussen de laatste sessies is. Het geleerde kan zo steeds meer geïntegreerd worden in het dagelijkse leven. De haptotherapie heeft altijd als voornaamste doel u zoveel mogelijk te steunen uw eigen autonomie te vergroten, zodat u zelf leert en weet hoe u bij tegenslagen "de draad weer kunt oppakken". U bent altijd welkom terug te komen voor tijdelijke ondersteuning, wanneer u daar de behoefte voor voelt.

 

Akkoord

Wanneer u haptotherapie volgt bij GZ Haptotherapie Amsterdam, gaat u akkoord met bovengenoemde voorwaarden. Bij aanvang van de therapie wordt u gevraagd deze praktijkovereenkomst per mail te accorderen. Mocht u bezwaar hebben tegen één of meerdere voorwaarden dan kunt u dat ook per mail aangeven.